Generalforsamling

Højbjerg Badminton Klub afholder generalforsamling hvert år i maj måned, som regel imidten af maj.

Her på siden kan du læse referatet samt beretningerne fra den seneste afholdte

generalforsamling.

I højre side kan beretninger og regnskab downloades.

 

Referat af Højbjerg Badminton Klubs generalforsamling den 10. maj 2017

 1. 1)  Valg af dirigent: Phillip Lassen blev valgt.
 2. 2)  Formandens beretning: Michael Locht fremlagde formandens beretning, som blev

  godkendt.

 3. 3)  Aflæggelse af beretninger:
  1. a)  Spillerudvalgsformanden, Christian Blittrup fremlagde sin beretning.
  2. b)  Ungdomsudvalgsformanden, Mette Suder fremlagde sin beretning.

  Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til disse to beretninger.

c) MU-formanden, Jens Dedings beretning blev ikke afgivet, da han, pga. arbejde, ikke var til stede.

4) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og status.
a) Kasserer, Erling Brødbæk, fremlagde det reviderede regnskab, som blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

 1. 5)  Forslag fra bestyrelsen: Der var ingen forslag fra bestyrelsen.
 2. 6)  Forslag fra medlemmerne (i.h.t.§7): Der var ingen forslag fra medlemmerne, men der blev spurgt ind til træning på andre adresser end Hjulbjergvej 7.a.
  Michael Locht redegjorde for bestyrelsens holdning til, at vi benytter andre spillesteder end klubbens egen hal: “Klubben har et kapacitetsproblem, som vi er opmærksomme på, og som vi fortsat forsøger at løse, så det “går ud over” færrest mulige.”
  Der blev endvidere spurgt ind til, om UU-spillere evt. kunne træne meget tidligt, før børnene skal møde i skole.
  Michael Locht redegjorde for bestyrelsens holdning til det spørgsmål: “Vi har ingen planer om at iværksætte konkrete træningstilbud, men hallen er åben, så hvis forældre vil have deres børn til at spille meget tidligt, er det en mulighed.
 3. 7)  Valg af formand: Michael Locht blev genvalgt.
 4. 8)  Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  1. a)  Ungdomsudvalgsformand: Brian Lund blev valgt ind i bestyrelsen.
  2. b)  Der var genvalg til Trine Kristensen, Erling Brødbæk og Morten Bødskov.
 5. 9)  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:

a) Peter Sørensen og Peter Locht blev valgt.

 1. 10)  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
  1. a)  Carsten Holfort og Jan Thostrup blev valgt.
  2. b)  Som revisorsuppleant blev Mette Quist valgt.
 2. 11)  Evt.: Der var ingen, der havde noget til evt.

 

Bestyrelsen uddelte flg. pokaler og bøger: Årets leder og årets Ad hoc-pokal:

Leder-pokalen

Vi har peget på Morten Bødskov som årets leder i BD-midtjylland – det blev han. Og vi vil også her i aften udnævne ham til årets leder i vores egen klub. Det er der mange grunde til. Morten har i de seneste to sæsoner været en del af bestyrelsen. Og han har i denne sæson gjort en afgørende forskel på, hvorfor året er blevet så godt, som det er.

Det er kendt af alle omkring arbejdet med Senior-DM, at Morten har været en stor drivkraft for alle tre klubber, AB, Viby og Højbjerg. Morten har i to år været projektlederen, der koordinerede og ledede DM-projektet for de tre klubber på stævnedagene. Han har naturligt indtaget pladsen som den koordinerende figur mellem frivillige, BD og styregruppe mv. Morten har endvidere – og det er altså et kæmpe arbejde – påtaget sig den store opgave at stå for medlemsregistrering og implementeringen af Badmintonpeople i klubbens nye administrative arbejde. Sammen med Mette Quist og Erling Brødbæk som kassér er det store arbejde blevet udført med stort overblik.

Ad hoc-pokalen

Og når vi nu skal udnævne modtagere af vores ad hoc-pokal bliver det lidt utraditionelt -alene af den grund, at det er et ægtepar, der skal have pokalen og den tak, der følger med denne. Og det bliver i familien til leder-pokalen, idet Birte og Per Bødskov, Mortens forældre, modtager ad hoc-pokalen for indsatsen i den forløbne sæson. De har i fællesskab igen i år været værter og hyggepersoner for alle de frivillige hjælpere i forbindelse med Senior-DM.

Sammen har de stået for bespisningen mv. for alle på alle dage – og det endda uden at bliver sure. Og så har de hver for sig bidraget til klubbens arbejde på forskellig vis. Birte har nu i en årrække været holdleder for 1.holdet. Hun har været med i alle kampe, sørget for fortæring til spillerne – og i det hele taget været en god støtte for spillerne i kampene.

Per har stået i spidsen for al renovering med malerarbejde og oprydning i den forskønnelse, som vi har gennemført i hallen, omklædningsrum, hall’en, kontoret osv. Og han har endvidere stået for at holde klubbens udendørsarealer.

Kæmpe tak til jer begge, I fortjener pokalen, på samme måde som jeres søn fortjener lederpokalen.

Anton Rasmussens mindebog

Anton Rasmussens mindebog bliver i år også givet lidt utraditionelt, idet vi i bestyrelsen har valgt at se bort fra flere DM-titler til ungdomsholdene og i stedet for give den til et hold, der i den grad fortjener opmærksomhed, fordi holdet også repræsenterer det, som vi i bestyrelsen gerne ser. 5. holdet skal i år modtage Anton Rasmussens mindebog. Unge og gamle spillere har sammen kæmpet sig til en flot oprykning fra serie 1 til kredsserien, og når vi så også kan overrække den til to i hver sin ende af aldersskalaen, mor og søn, Dorthe Larsen og Rasmus Riber, ja så bliver det ikke smukkere.